Celebrouse a XXIV Asemblea Xeral Ordinaria, e tamén a XIV Asemblea Extraordinaria

Una ano máis Amizade celebrou a súa Asemblea Xeral Ordinaria, que nesta ocasión fixo a número sábado XXIV. Tivo lugar o día 8 de abril de 2017, no Pazo da Cultura de Pontevedra e nela os membros da Xunta Directiva expuxeron o informe económico e a memoria de actividades do ano 2016. Un ano no que se ampliou a oferta de actifvidades e que novamente rematou con aforro. Ambos documentos foron aprobados por unanimidade dos socios e socias presentes.

Na asemblea tamén se presentou a proposta de actividades a realizar durante o ano 2017 na que, ademais da continuidade de certos servizos e actividades, inclúe a intenión de poder adquirir un catamarán adaptado co que desenvolver actividades lúdico-perqueiras. Presentouse unha solicitude de axuda económica a ENCE e estase á espera de que dean resposta á mesma. Tamén se incluíron algunhas propostas dos socios/as como a de enviar unha carta de protesta a Abanca ou a de falar coas autoescolas para estudar a posibilidade de que contencon vehículos adaptados. O prograam de actividades tamén foi aprobado por unanimidade.

A continuación celebrouse a Asemblea Xeral Extraordinaria motivada por unha esixencia legal de ter que modificar o artigo dos estatutos que fai referencia ao destino dos bens da entidade no caso de disolución desta. Ao estar Amizade acollida á lei 49/2002, de mecenazgo, está obrigada a que o destino dos seus bens sexa outra entidade acollida á mesma lei; esta modificación aprobouse tamén por unanimidade.

E ao finalizar ambas asembleas, como se ven facendo nas últimas edicións, tivo lugar unha comida na que máis de 40 persoas (socios/as e amigos/as) puideron compartir as súas inquedanzas, opinións e experiencias, rematando así a xornada dun xeito máis informal e divertido.

XXIII Asemblea Xeral Ordinaria

O sábado día 7 de maio de 2016 celebrouse a XXIII Asemblea Xeral da asociación Amizade, no Pazo da Cultura de Pontevedra. A Xunta Directiva deuconta do traballodesenvolvido durante o exercicio do 2015, presentando a memoria de todas as actividades realizadas así como o balance económico, que concluiucuncerto aforro. Ambos documentos foron aprobados por unanimidade dos socios e socias presentes.

Expúxosetamén o programa de actividades para o ano 2016 que, ademais da continuidade de certosservizos e actividades, inclúe a intención de manter o desenvolvemento do proxecto de atención psicolóxica e poñer en marcha un de atención Logopedia ououtros de fomento do deporte (sobre todo a través dunservizo de préstamo de handbikes, e coa celebración dunhaxornada multideportiva).

Como se ven facendonas últimas edicions, ao finalizar a asembleastivo lugar unha comida na que máis de 40 persoas (socios/as e amigos/as) puideron compartir as súasinquedanzas, opinións e experiencias, rematando así a xornadadunxeitomáis informal e divertido.

XXII Asemblea Xeral Ordinaria, e tamén a XIII Asemblea Extraordinaria

O sábado día 25 de abril de 2015 celebrouse a XXII Asemblea Xeral da asociación Amizade, no Pazo da Cultura de Pontevedra. A Xunta Directiva deu conta do traballo desenvolvido durante o exercicio do 2014, presentando a memoria de todas as actividades realizadas así como o balance económico, que concluiu cun certo aforro. Ambos documentos foron aprobados por unanimidade dos socios e socias presentes.

Expúxose tamén o programa de actividades para o ano 2014 que, ademais da continuidade de certos servizos e actividades, inclúe a intenión de desenvolver un proxecto de atención psicolóxica e outros de fomento do deportem, sobre todo a través do préstamo de handbikes. Presentouse xunto cun orzamento de 37.000€, a ambos foron aprobados por unanimidade.

A continuación celebrouse a Asemblea Xeral Extraordinaria na que se procedeu á elección da nova Xunta Directiva de Amizade que guiará o funcionamento da asociación durante os vindeiros catro anos. Unicamente se presentou unha candidatura, que foi a que resultou elixida, composta por: Paulo Fontán (presidente), José Manuel Lareu (vicepresidente), Helena Cabral (secretaria), Manuel Alonso (tesoureiro), e como vogais Eugenio Pazos, Antonio Orella, Jorge Esperón, Sergio Oubiña, e Teresa Ballesteros.

Como se ven facendo nas últimas edicions, ao finalizar ambas asembleas tivo lugar unha comida na que máis de 40 persoas (socios/as e amigos/as) puideron compartir as súas inquedanzas, opinións e experiencias, rematando así a xornada dun xeito máis informal e divertido.

XXI Asemblea Xeral de Amizade

O sábado 26 de abril celebrouse a XXI Asemblea Xeral de Amizade. Nesta ocasión, tivo lugar na Casa de cultura de Lérez, ás 11:30h, asístindo un total de 21 persoas socias.

Nela, a Xunta Directiva deu conta do acontecido durante o ano 2013; presentou a memoria das actividades e obradoiros desenvolvidos ao longo de todo o ano e fixo unha descrición do informe económico, é dicir, de onde se conseguiron os cartos (administración públicas, empresas privadas, cotas de socias,…) e onde se investiron (monitores, materiais, , saídas de ocio,…).

Tamén se comentou a proposta de actividades a desenvolver durante o ano 2014, xunto co orzamento que se estima que sería necesario para pódelas levar a cabo.

Tanto o informe de Xestión do ano 2013 (que incluíu o económico e o de actividades) como o Programa de actividades do ano 2014 foron aprobados por unanimidade de todos os socios e socias presentes. Na orde do día tamén se incluíu un punto sobre a renovación da composición da Xunta Directiva, da que saiu Juaquín Pesqueira e entraron tres novas persoas: Jorge Esperón, Teresa Ballesteros e Sergio Oubiña.

Para finalizar a asamblea proxectouse o vídeo que se realizara como conmemoración dos 25 anos da asociación e a continuación tivo lugar un pequeño concerto de música tradicional a cargo da Asociación de gaiteiros Rías Baixas.

E despois de todo isto, púidose gozar dun xantar en boa compañía.